Tu kisi rail si guzarti hai.

Tu kisi rail si guzarti hai,

Mai kisi pool sa thartharata hoon,

Tu Ghalib ki gazalein sunati hai,

Aur mai tere sarhane par sar rakh kar un ghazalon ko sunta hoon,

Tu apne khalayon ke un se khwabon ko bunti hai,

Mai tumhare khwabon ko mukammal karne ke liye khuda se mannat mangta hoon,

Tu azaad parinda banke aasmaan me udti hai,

Aur mai tumhari hosla afzai karta hoon,

Tu bulandiyon ko choone ke khwaab dekhti hai,

Aur mai tumhare har khwaab ke mukammal hone par fakr mehsoos karta hoon,

Tu Ghalib ki ghazalein sunati hai,

Aur mai tere sarhane par sar rakh kar un ghazalon ko sunta hoon,

Tu kisi rail si guzarti hai,

Mai kisi pool sa thartharata hoon.

--

--

Carpe diem!

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store